tỉnh dậy trong nhà lạnh

Hoảng hồn phát hiện xác chết tỉnh dậy trong nhà lạnh hỏi xin chăn

Hoảng hồn phát hiện xác chết tỉnh dậy trong nhà lạnh hỏi xin chăn(02/12/2016)

Nhân viên bảo vệ bệnh viện đã được phen hoảng hồn khi nghe thấy tiếng động lạ ...