trộm đâm người

Trộm táo tợn thủ sẵn dao đâm người dân

Trộm táo tợn thủ sẵn dao đâm người dân(30/11/2016)

Trộm táo tợn thủ sẵn dao đâm người dân