Việt Nam sản xuất thủy lôi

Việt Nam sáng chế được thủy lôi: Quá tuyệt diệu

Việt Nam sáng chế được thủy lôi: Quá tuyệt diệu(02/12/2016)

Việt Nam sáng chế được thủy lôi: Quá tuyệt diệu