Việt Nam sản xuất thủy lôi

Tầm tác chiến không ngờ của thủy lôi Việt Nam sản xuất  

Tầm tác chiến không ngờ của thủy lôi Việt Nam sản xuất  (02/12/2016)

(Ảnh Nóng) - Theo những thông tin được công khai, thủy lôi UĐM do Nhà máy X28 ...