Vinã Del Mar

Nga sẵn sàng giúp đỡ các nước châu Mỹ Latin hiện đại hóa hải quân

Nga sẵn sàng giúp đỡ các nước châu Mỹ Latin hiện đại hóa hải quân(30/11/2016)

Châu Mỹ Latinh là một trong những khu vực hứa hẹn nhất của Nga về phát triển ...