X-2

Tiêm kích tàng hình nội địa Nhật bay lượn cùng F-16

Tiêm kích tàng hình nội địa Nhật bay lượn cùng F-16(30/11/2016)

Tiêm kích tàng hình nội địa Nhật bay lượn cùng F-16