xây dựng faros

Faros (ROS) lên chủ trương mua 49% cổ phần của Rosland

Faros (ROS) lên chủ trương mua 49% cổ phần của Rosland(30/11/2016)

Faros đưa ra giá mua tối đa không cao hơn 200.000 đồng/cổ phần - gấp đôi mệnh ...