yeu cau 2 Bo giam sat nha may thep

Ông Đinh Thế Huynh: Giám sát kỹ NM thép thượng nguồn sông Vu Gia-Thu Bồn

Ông Đinh Thế Huynh: Giám sát kỹ NM thép thượng nguồn sông Vu Gia-Thu Bồn(30/11/2016)

Phải đánh giá tác động môi trường, giám sát công nghệ xả thải ra môi trường đối ...